a7-sam_sham

Sam the Sham (but where are the "Wooly Bully" Pharoahs)?